úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje.
Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.
Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.
Notár môže vydávať odpisy z údajov zapísaných v osobitných registroch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a osvedčovať ich správnosť.

Notárske centrálne registre sú:

a) Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo, § 73b Not. por.),

b) Notársky centrálny register závetov (NCRza, § 73c Not. por.),

c) Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp, § 73d až 73i Not. por.),

d) Notársky centrálny register dražieb (NCRdr, § 73j Not. por.),

e) Notársky centrálny register listín (NCRls, § 73k Not. por.