osvedčovanie právne významných skutočností

Osvedčovanie právne významných skutočností (§56)

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva najmä osvedčenia
a) o správnosti odpisu alebo fotokópie (ďalej len "odpis") listiny (vidimácia),
b) o pravosti podpisu na listine (legalizácia),
c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
d) o protestácii zmeniek,
e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
f) o tom, že je niekto nažive,
g) o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
h) o iných skutočnostiach.
 
Vidimácia (§57)
 
Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného tlmočníkom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine.

Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva iba notár. Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky. 

Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

 

Legalizácia (§58)

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísal alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Osvedčenie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva výlučne notár.
 
Osvedčenie času predloženia listiny (§59)

Osvedčenie o čase, kedy bola listina notárovi predložená, pripojí notár k predloženej listine formou osvedčovacej doložky, v ktorej uvedie deň, mesiac a rok, a ak je to potrebné, i hodinu, kedy bola listina predložená. 


Protestácie zmeniek a šekov (§60)

Pri spisovaní protestov zmeniek a šekov sa postupuje podľa osobitného predpisu.  

 

Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb (§61)

Ak ide o osvedčenie valných zhromaždení akciových alebo iných spoločností, spolkov alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.
 

Osvedčenie o tom, že je niekto nažive (§62)

Osvedčenie o tom, že je niekto nažive, vydá notár len vtedy, ak mu je taká osoba osobne známa alebo ak zistí jej totožnosť.

 

Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom (§63a)

Notár formou notárskej zápisnice na základe predložených listín osvedčí splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom; v notárskej zápisnici notár uvedie, splnenie ktorých podmienok osvedčoval a akým spôsobom bolo ich splnenie preukázané a pripojí osvedčovaciu doložku o tom, že nezistil žiadne prekážky na postup účastníka podľa osobitného predpisu. 

 
Osvedčovanie iných skutočností (§64)

Notár je oprávnený osvedčiť aj iné skutočnosti, najmä priebeh losovania alebo predloženie vecí, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára.