otázky a odpovede

Je potrebné, keď potrebujem u notára osvedčiť listinu, že jej odpis sa zhoduje s originálom alebo osvedčeným odpisom doložiť aj originál resp. osvedčený odpis takejto listiny?

Áno, k tomuto úkonu je potrebné doložiť originál alebo osvedčený odpis listiny, ktorú žiada klient osvedčiť.

Je potrebné doložiť fotokópiu originálu listiny, ktorú chcem u notára osvedčiť (napr. musím doložiť fotokópiu vysvedčenia)?

Z dôvodu častého výskytu chybne zhotovených fotokópií listín od klientov, na našom úrade vykonávame zhotovenie fotokópie dokumentu, ktorý sa bude overovať, čo nie je na našom úrade osobitne účtované.