Notárska činnosť

Notár je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov 

Notárskou činnosťou je

a) spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (§ 46 až 55),
b) osvedčovanie právne významných skutočností (§ 56 až 64),
c) konanie vo veciach notárskych úschov (§ 65 až 73),
d) úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (§ 73a až 73j).
 

Ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon, notár vykonáva aj ďalšie činnosti.

Ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak, notár môže ako svoju osobitnú činnosť vykonávať funkciu mediátora a funkciu rozhodcu. 
 

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár fyzickým osobám a právnickým osobám

a) poskytovať právne rady,
b) spisovať iné listiny,
c) vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak.
d) poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.