konanie vo veciach úschov §65

(1)

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy

a)

závet,

b)

inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),

c)

peniaze,

d)

hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku.