Prvozápisy spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra priamo u notára

01.11.2023 00:00

Registrácia prvozápisu spoločnosti s ručením obmedzeným sa od 1.11. 2023 stala dostupnejšou. S návrhom na prvý zápis  s.r.o. je od tohto dátumu možné obrátiť sa na ktoréhokoľvek notára. 

Všetky listiny tzn. návrh na zápis s.r.o. a jeho prílohy, ktoré sa podávali na obchodný register je možné od 1. novembra podať aj u notára. Jedinou listinou navyše, je registračná žiadosť, teda krátky sprievodný list, v ktorom je uvedené: kto žiadosť podáva, ktorému notárovi je určená  informácia, že sa požaduje vykonanie registrácie v súlade s prílohami žiadosti.  Tieto zostávajú rovnaké, ako sa predkladali registrovému súdu. Postačuje, keď sú prílohy naskenované a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom navrhovateľa, alebo jeho oprávneného zástupcu. Podpísané môžu byť aj priamo kvalifikovaným podpisom zakladateľa a ostatných zákonom určených osôb. Preferovaným komunikačným kanálom na doručovanie žiadostí je www.slovensko.sk.  

S cieľom zvýhodniť legálnych poskytovateľov právnych služieb môže žiadosť o prvozápis podať notárovi iba navrhovateľ (tzn. všetci konatelia).  Môže sa však nechať zastúpiť notárom, advokátom, alebo právnickou osobou, personálne alebo majetkovo prepojenou s konateľom.  Iná osoba nemôže navrhovateľa pri podávaní registračných žiadostí u notára zastupovať. Pre takéto iné osoby je však naďalej k dispozícii možnosť podať návrh na registračný súd. 

Výhodou postupu registrácie cez notára je najmä neformálnosť a rýchlosť procesu.  Ak budú splnené všetky legislatívou vyžadované podmienky, notár je schopný vykonať prvozápis do niekoľkých minút. V prípade potreby opravy návrhu alebo prílohy dokáže notár neformálnym spôsobom požiadať navrhovateľa o takúto opravu a po doručení ihneď vykonať zápis. Tak ako doteraz, po úspešnej  registrácii vznikne s.r.o. nasledujúci deň.  Vtedy bude notár oprávnený vydať aj prvý výpis z obchodného registra. Pri registrácii cez notára sa súdny poplatok nevyberá. Základná odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je pri prvozápise stanovená vyhláškou a internými predpismi Notárskej komory SR na sumu 150 eur bez DPH, pričom všetci notári sú platcami DPH. 

Od 1. novembra 2023 bude možné podávať iba prvozápis s.r.o., ostatné právne formy, alebo družstvo resp. zápisy zmien bude možné podávať u notárov od 1.1. 2025.