Od 1.9.2015 do 15.12.2015 - 2%

01.09.2015 01:00

******Od 1.9.2015 je tu ďalšie registračné obdobie******

Notára s požiadavkou o registráciu do zoznamu prijímateľov môžete kontaktovať už dnes!

Aká legislatíva usmerňuje prijímanie 2%?
Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z v znení noviel v §50 presne opisuje všetky práva a povinnosti prijímateľa, aj daňovníka, ktorý 2% poukazuje.

 

Čo musím urobiť, aby som bol prijímateľom?
Ak sa organizácia chce stať prijímateľom v istom roku, tak rok predtým sa musí registrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Registračné obdobie je každý rok od 1.9. do 15.12. Ak organizácia chce byť prijímateľom každý rok, tak každý rok musí túto registráciu absolvovať.

 

Kto môže byť prijímateľom?
a) občianske združenie,137)
b) nadácia,138)
c) neinvestičný fond,139)
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,140)
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,141)
f) organizácia s medzinárodným prvkom,142)
g) Slovenský Červený kríž,
h) subjekty výskumu a vývoja,142a)
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.
_____________
137) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
138) Zákon č. 34/2002 Z. z.
139) Zákon č. 147/1997 Z. z.
140) Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
141) § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
142) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.
142a) § 7 písm. a) a b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

 

Na aký účel sa môžu použiť financie z 2%?
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

 

Koľko stojí registrácia u notára do zoznamu príjemcov 2%?
Registrácia sa u notára vykonáva spísaním Notárskej zápisnice, ktorá osvedčuje splnenie podmienok podľa zákona. Registrácia u notára stojí cca 55 €. Jeho konkrétna výška závisí od počtu overovaných listín a požadovaného počtu odpisov.

 

Čo musí prijímateľ spĺňať pri registrácii?
Organizácia, ktorá chce byť prijímateľom musí byť staršia, ako jeden rok, t.j. prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok, nemá nedoplatok na dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, preukáže, že nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní a preukáže, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi číslo tohto účtu. Pred registráciou však odporúčame kontaktovať konkrétneho notára, ktorý vysvetlí, že aké potvrdenia a doklady sú k registrácii potrebné.

 

Ako si skontrolovať registráciu?
Po vykonaní registrácie sa údaje okamžite zobrazujú v zozname na stránkach www.notar.sk. Preto sa odporúča zaregistrované údaje preveriť hneď po registrácii a prípadné preklepy, chyby a nedostatky okamžite hlásiť notárovi, ktorý registráciu vykonal. Odporúčame kontrolovať najmä správnosť IČO, názvu, čísla účtu, sídla a údajov, ktoré sa v priebehu predchádzajúceho roka mohli meniť.

 

Čo urobiť, ak sa registrované údaje zmenia počas roka?
S dokladmi, ktoré potvrdzujú zmenu (potvrdenie banky o zmene čísla účtu, stanovy pri zmene sídla a pod.) je potrebné navštíviť notára (najlepšie toho, ktorý registráciu vykonával) a požiadať o vykonanie zmeny v zozname prijímateľov. Notárska zápisnica, ktorá bola vyhotovená pri registrácii sa nemení. Zmenia sa len údaje v zozname prijímateľov. Notár v ďalšom kroku požiada o vykonanie zmeny aj Notársku komoru a tá zabezpečí zmenu aj v zozname Daňového riaditeľstva.

 

Čo sa stane, ak organizácia nesplní niektorú podmienku pre prijímanie 2%?
Notárska komora SR takúto organizácia nezaradí do zoznamu prijímateľov. V prípade, že organizácia sa rozhodne u notára registrovať do zoznamu prijímateľov aj napriek skutočnosti, že nespĺňa zákonom požadované kritéria, komora takúto registráciu zruší a organizáciu zo zoznamu vyradí podľa vyššie uvedeného zákona.

 

Ako postupovať, ak organizácia bola zo zoznamu vyradená aj napriek tomu, že všetky svoje povinnosti splnila?
Je potrebné kontaktovať Notársku komoru SR s číslom Obchodného vestníka (OV) a s číslom špecifikácie (Š) pod ktorými došlo k zverejneniu použitia prijatých prostriedkov. Zverejnenie musí obsahovať presné identifikačné údaje organizácie, rok registrácie a rok príjmu 2% a presnú špecifikáciu na aký účel boli financie použité.

 

Treba dodatočné zverejnenie v Obchodnom vestníku vykonať aj v prípade, že sa na túto povinnosť pozabudlo?
Odporúča sa. Zverejnenie je jediná možnosť, ako transparentne informovať darcov, ktorí 2% organizácii poskytli, že na aký účel boli financie v predchádzajúcich rokoch použité.

 

Dá sa proti rozhodnutiu Notárskej komory o vyradení organizácie odvolať?
Nie. Zákon nepozná takúto možnosť a nepripúšťa možnosť prijímania 2%, ak si organizácia nesplnila zákonom dané povinnosti.

 

Ak organizácia neminie všetky prijaté peniaze, musí ich vrátiť?
Áno. Ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na činnosti podľa odseku 5 najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný, vzťahujú sa na prijímateľa ustanovenia o porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu,74) pričom je povinný podiel zaplatenej dane vrátiť správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa do 90 dní odo dňa vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vrátiť poskytnutý podiel zaplatenej dane.