konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy 
a) listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,
b) peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,
c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.